El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació i treball comunitari

Un dels trets del Pla de barris és la transversalitat en la metodologia de treball interna amb les diferents àrees municipals i també amb el teixit social i veïnal dels barris. La proximitat i la relació constant amb el veïnat és un element imprescindible per a l’èxit d’una política de transformació com el Pla de Barris. Per tant, la finalitat principal del Pla de Barris és l’apoderament veïnal i del teixit associatiu a partir de la seva implicació en la transformació del seu barri fet que pot contribuir a la millora del barri i a la reducció de les desigualtats.

L’estratègia de participació i de treball comunitari en el Pla de Barris està orientat a tres línies principals:

1. Foment de la participació ciutadana amb l’impuls de processos i accions de participació en la definició i desplegament de projectes vetllant per la pluralitat i representativitats del teixit veïnal incorporant la perspectiva de gènere i intercultural. 

2. L’enfortiment associatiu, social i comunitari. Tant el teixit associatiu organitzat com els col·lectius i grups no organitzats dels barris són agents clau i motor de canvi que generen capital social. Des del Pla de Barris  s’impulsen programes formatius i accions de suport per tal de reforçar les xarxes comunitàries, les entitats i els col·lectius dels diferents barris.

3. Foment de la transparència, bon govern i coproduccions. S’ha definit una estructura transversal de governança i de treball per fer seguiment del Pla de Barris i per a desenvolupar accions específiques en cada barri. També s’aposta per la transparència i l’accessibilitat de la informació tant a través del web com de la plataforma Decidim.Barcelona.

Com ho fem?
Comissions de seguiment

Cada Pla de Barris té una Comissió de Seguiment que és l’espai central de governança i és oberta a les associacions, els col·lectius i els serveis del barri que hi estiguin interessats en formar-hi part. Es convoca cada dos o tres mesos i té els objectius següents:
• Informar de la planificació dels projectes que vagin sorgint durant el desplegament del Pla de Barris.
• Contrastar i validar accions del Pla de Barris.
• Rendir comptes amb els col·lectius i agents del barri.
• Fer seguiment del desplegament de les accions del Pla de barris.
Podeu consultar de cada Pla de barris la seva composició i la documentació relacionada.

Les taules de treball

El Pla de Barris treballa de forma conjunta amb el veïnat i entitats en els diferents espais de treball comunitari i temàtiques pròpies de cada territori i on el Pla de barri se suma als espais existents i/o es creen de nous en cas que es consideri necessari.
Aquest són espais clau on articular les accions de forma comunitària i que esdevenen espais de coproducció de projectes.

Plataforma Decidim.Barcelona

El Decidim.Barcelona és la plataforma per a la democràcia participativa, de codi lliure i obert, que ha ideat i impulsat la Direcció de Serveis d’Innovació democràtica. Des del Pla de Barris s’utilitza com una eina de transparència i fer a facilitar la participació i rebuda de propostes. Podeu consultar els processos de participació del Pla de Barris en aquest enllaç: https://www.decidim.barcelona/processes_groups/4

Els processos i les accions participades

El foment de la participació ciutadana en el Pla de Barris es materialitza amb l’impuls de processos i accions participades en la definició i desplegament de projectes per a promoure el debat i el contrast amb la ciutadania i el teixit associatiu a fi de recollir-ne les seves opinions i propostes.

Des del Pla de Barris es treballa seguint l’estratègia de participació de la Direcció de Serveis de Democràcia Activa i la Direcció de Serveis d’Innovació Democràtica i es desenvolupen processos d’acord amb els criteris del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

En el Pla de Barris 2021-2024 s’han impulsat els processos de definició del propi Pla de barris i també accions específiques pels projectes d’intervenció en l’espai públic.

Comunes a tots els Plans de Barri

Específiques de Plans de Barri