El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació i treball comunitari

Un dels trets del Pla de Barris de Barcelona és la transversalitat en la metodologia de treball internament amb les diferents àrees municipals i també amb el teixit social i veïnals dels barris. La proximitat i la relació constant amb el veïnat és un element imprescindible per a l’èxit d’una política de transformació com el Pla de Barris. D’aquesta manera una de les línies estratègiques del Pla és l’apoderament veïnal com un dels elements que pot contribuir a la millora del barri i a la reducció de les desigualtats.

La implicació dels veïns i les veïnes, així com del teixit associatiu i dels agents i els serveis del barri en la transformació de l’àmbit local és indispensable per a l’èxit del programa i ha de respondre a una nova lògica relacional que inclogui la participació i la coproducció.

Per tal d’assolir l’apoderament veïnal s’estableix una estratègia de participació i de treball comunitari en el Pla de Barris orientat a tres línies principals:

1. El foment de la participació ciutadana. La participació de persones en l’elaboració, seguiment i avaluació de polítiques públiques les apodera i genera noves relacions entre l’Administració i la ciutadania. Des del Pla de Barris es fomenta la participació ciutadana a través de processos participatius i accions participades en el marc del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona:

  • Procés de participació per la definició de cada Pla de Barris 2021-2024. Per a definir cada un dels Plans de barris  s’ha convocat un procés de participació reglat, segons el Reglament de Participació de l’Ajuntament de Barcelona, que s’ha desenvolupat durant la tardor de l’any 2020. Aquest procés s’ha adaptat al context actual de la crisi sanitària i s’ha desenvolupat en diferents fases i accions per aconseguir una participació oberta, plural, diversa i representativa: sessions de treball temàtiques i entrevistes amb els principals agents dels barris; punts d’informació i recollida de propostes als carrers per arribar a la ciutadania no organitzada, Plataforma Decidim.Barcelona.
  • Processos i accions participades específiques per a portar a terme projectes del Pla de barris.

2. Foment de mecanismes de transparència, bon govern i coproduccions. Més enllà de l’estructura transversal interna de governança del Pla de Barris es posa molt d’èmfasi en les dinàmiques de participació i coproducció en els barris que s’impulsen amb el veïnat i el teixit social:

  • Comissió de Seguiment del Pla de Barris. Aquest és l’espai més important i té els següents objectius: planificació de projectes que vagin sorgint durant el desplegament i validació de possibles oportunitats o accions, contrastar i validar les accions i els projectes a desplegar, rendició de comptes: facilitar i donar accés a tota la informació i documentació del Pla de Barris i seguiment del desplegament del Pla de Barris.
  • Taules de treball de cada territori. El Pla de Barris treballa de forma conjunta amb el veïnat i entitats en els diferents espais de treball comunitari propis de cada territori i el Pla de barri se suma las espais existents o es creen de nous en cas que es consideri necessari. En el desenvolupament d’algunes de les accions del Pla també tenen un paper important les taules de treball temàtiques, que són espais de coproducció. Poden ser creades expressament en el marc del Pla de Barris o bé poden ser espais ja existents al barri, als quals el Pla se suma.
  • Plataforma www.decidim.barcelona 

3. L’enfortiment del teixit social i comunitari. Un dels objectius del Pla de barris és l’enfortiment del teixit associatiu i social com a agents clau de canvi en els barris. Per aquest motiu, a través de la col·laboració entre Foment de Ciutat, Torre Jussana, Centre de Serveis a les associacions i la Direcció de Serveis per a l'Acció Comunitària. s’ha definit un programa de suport i acompanyament integral a les associacions, col·lectius i agents clau dels barris des d’una perspectiva integral i comunitària.  

Aquest programa ofereix un acompanyament personalitzat i dissenyat conjuntament amb les entitats a partir del coneixement acurat de les seves necessitats, tenint en compte la realitat del moment i les seves capacitats i els seus recursos.

Com ho fem?
Comissions de seguiment

Un dels espais centrals de participació i rendició de comptes al llarg de tot el procés de desenvolupament dels Plans de Barri són les Comissions de Seguiment de cada barri. La Comissió de Seguiment està formada per veïns i veïnes i per entitats del territori i tenen com a objectiu vetllar pel bon desplegament del Pla de Barris i fer-ne el seguiment, a través de reunions periòdiques, cada dos o tres mesos.

Taules de treball de cada territori

El Pla de Barris treballa de forma conjunta amb el veïnat i entitats en els diferents espais de treball comunitari propis de cada territori i el Pla de barri se suma las espais existents o es creen de nous en cas que es consideri necessari. En el desenvolupament d’algunes de les accions del Pla també tenen un paper important les taules de treball temàtiques, que són espais de coproducció. Poden ser creades expressament en el marc del Pla de Barris o bé poden ser espais ja existents al barri, als quals el Pla se suma.

Plataforma Decidim

decidim.barcelona és la plataforma digital de participació de l'Ajuntament de Barcelona per construir una ciutat més democràtica. Un espai de referència per construir una ciutat oberta, transparent, col·laborativa i amb el protagonisme de qui l’habita.

Els processos i les accions participades

Hi ha algunes accions, sobretot relacionades amb millores de l’espai públic, que inclouen sessions o processos específics que es fan amb la finalitat d’incorporar la veu dels veïns i veïnes en diferents projectes del Pla de barris. Aquests processos poden ser específics per cada un dels barris o comuns i transversals a tots els plans de barri.

Específiques de Plans de Barri