El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Objectius del Pla de Barris

El Pla dels Barris de Barcelona no té un únic fi, sinó que té objectius múltiples que aspiren a transformar qüestions clau en els àmbits de l'educació i la salut pública, els drets socials, l'equitat de gènere i l'acció comunitària, l'habitatge, l'ocupació, l'impuls econòmic i l'economia social, l'espai públic i l'accessibilitat i la sostenibilitat ambiental i l'emergència climàtica.

L'objectiu principal del Pla de Barris és empoderar els veïns i les veïnes perquè s’organitzin i estableixin objectius i actuacions de millora de la vida col·lectiva al barri, tot impulsant les pràctiques d’innovació social i l’acció ciutadana amb un objectiu clar de millorar i enfortir el capital social dels barris. Per a cadascun dels àmbits abordats (drets socials, educació, activitat econòmica, ecologia urbana i sostenibilitat ambiental) es concreten en una sèrie d’objectius específics. Aquests objectius més operatius són els següents:

Educació i salut pública

Enfortir la xarxa educativa als barris a través de projectes educatius integrals i transformadors (dins i fora de l’escola) i donar suport als centres en les tasques socioeducatives complementàries. En aquesta edició, amb una mirada especial als efectes que ha tingut i pot tenir la crisi sanitària en el desenvolupament de la tasca educativa dels centres i amb una mirada més intensa en el lleure educatiu i la formació fora de l’escola.

Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària

establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població que resideix en aquests barris, amb especial atenció a aquelles persones quemés ho necessiten (gent gran, infància, població en situació d’atur, població migrada) des d’un tractament integral. Es promourà amb especial èmfasi combatre les desigualtats de gènere, es treballarà de forma intensiva la diversitat cultural i d’origen per aconseguir barris més cohesionats i teixits més diversos, es tindrà especial cura en la salut mental i els problemes derivats d’una soledat no volguda i es seguirà apostant per promoure uns hàbits saludables tant pel que fa a l’alimentació com als hàbits esportius. En aquesta edició, i amb més sentit que mai, també es farà una aposta clara i decidida per la reducció de l’escletxa digital i es seguirà treballant amb la voluntat d’ampliar el capital social dels barris.

Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica

Cal combatre les desigualtats derivades de l’impacte del clima sobre població vulnerable i contribuir a generar territoris més sostenibles, i treballar per aconseguir uns barris amb més verd per càpita, més pacificats i amb sistemes de transport més sostenibles. Es promourà l’educació ambiental i els espais verds comunitaris i es treballarà per reduir la pobresa energètica i mitigar-ne els efectes.

Ocupació, impuls econòmic i economia social

Recuperar i impulsar l’activitat econòmica als barris, el foment de l’economia social i cooperativa i la reactivació i l’impuls del petit comerç i l’emprenedoria. En aquesta ocasió, amb una especial atenció al suport i acompanyament dels col·lectius més afectats per la crisi econòmica i al comerç de proximitat.

Espai públic i accessibilitat i habitatge

Fer front als dèficits urbanístics, com ara la degradació de l’espai públic, les dificultats d’accessibilitat, la falta d’espais on desenvolupar vida comunitària a l’aire lliure, la baixa qualitat de l’habitatge, la manca d’equipaments i els dèficits de mobilitat i connexió dels barris entre si i en relació amb la resta de la ciutat.