El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Consell Assessor del Pla de Barris

El Consell Assessor del Pla de Barris ha de contribuir a orientar, seguir i avaluar el desenvolupament del Pla.

A efectes de seguiment del programa es constituirà un Consell Assessor del Programa de Barris de Barcelona integrat per ciutadans i professionals de reconegut prestigi en l’àmbit de l’urbanisme, els serveis socials, la dinamització econòmica i l’associacionisme ciutadà. Els membres del consell i el seu President seran nomenats per l’Alcaldessa de la ciutat. Els càrrecs del Consell Assessor no seran remunerats.

Les funcions que el Consell pot desenvolupar són les següents:

 • Assessorar l’Alcaldessa, la Comissió de Pilotatge i l’Oficina de Barris sobre el desenvolupament i els resultats programa
 • Informar la selecció de barris en els que es desenvoluparan les actuacions
 • Informar el programa d’actuacions a desenvolupar en cada barri a proposta de l’Ajuntament i dels processos de participació ciutadana
 • Efectuar el seguiment de les actuacions en cada un dels barris
 • Vetllar per la implicació de tots els àmbits de l’administració de l’Ajuntament, necessària per assegurar la transversalitat de les actuacions
 • Vetllar per la promoció de les actuacions de implicació veïnal 
 • Impulsar la capitalització de les experiències del conjunt de barris acollits en el programa
 • Promoure el programa de formació de treballadors municipals i membres de les entitats ciutadanes
 • Rebre informació respecte la dotació del Fons per al Programa de Barris
 • Emetre un informe anual sobre l’evolució del programa que serà presentat al Ple del consistori
 • Contribuir a la difusió dels resultats del programa i, en especial, de les actuacions que puguin ser de major interès per a la seva aplicació en d’altres barris o àrees urbanes.

El Consell Assessor es dotarà d’un suport tècnic i administratiu destinat a preparar la documentació necessària per al desenvolupament de les seves funcions. A través del seu President, el Consell podrà convidar membres de l’administració municipal o d’altres persones a prendre part en alguna de les seves sessions.

El Consell Assessor establirà el seu règim de sessions i es reunirà a convocatòria del seu President o a instàncies de l’Alcaldessa.

Aquest òrgan de control ha elaborat diferents criteris amb la voluntat d'ajudar, en la mesura que sigui possible, a les finalitats del Pla. Serà el debat polític i ciutadà, així com el desenvolupament pràctic del programa, el que permetrà perfeccionar aquests criteris que han de ser entesos més com a suggeriments per al debat i l’actuació que no pas com un decàleg de caràcter doctrinal. En total, el volum aplega quinze criteris referits a cada una de les qüestions principals que el Pla ha de tractar.

Els membres del Consell Assessor

President

Oriol Nel·lo i Colom, Universitat Autònoma de Barcelona

Membres

Ana Romero Càlix, Àrea Metropolitana de Barcelona
Andreu Domingo Valls, Centre d'Estudis Demogràfics
Antoni López Gay, Centre d’Estudis Demogràfics
Andreu Ulied Seguí, Mcrit
Carles Llop Torné, Universitat Politècnica de Catalunya
Carme Miralles-Guasch, Universitat Autònoma de Barcelona
Carles Riba i Romeva, Universitat Politècnica de Catalunya
Carme Borrell i Thió, Agencia de Salut Pública de Barcelona
Carme Trilla i Bellart, Fundació Habitat3
Isabelle Anguelovski,  Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental
Joan López Redondo, Àrea metropolitana de Barcelona
Juli Ponce Soler, Universitat de Barcelona
Marc Andreu i Acebal, periodista
Margarita León Borja, Institut de Govern i Polítiques Públiques
Oriol Estela Barnet, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Pere Serra i Amengual
Ricard Espelt i Rodrigo, Universitat Oberta de Catalunya
Tamyko Ysa, ESA Business School Barcelona
Xavier Bonal Sarró, Universitat Autònoma de Barcelona
Zaida Muxi Martínez, Universitat Politècnica de Catalunya

Secretari

Ismael Blanco i Fillola, Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

Criteris i reflexions per al Pla de Barris de Barcelona

Oriol Nel·lo
President

Governar les transformacions

Francesc Muñoz

Regeneració urbana

Oriol Estela

Activitat econòmica

Andreu Domingo

Població

Marina Subirats

Educació

Carme Borrell

Salut

Helena Cruz

Gènere

Ismael Blanco

Innovació social

Carme Trilla

Habitatge

Pere Serra

Comuns urbans

Mercè Tatjer

Patrimoni

Carles Llop

Trames urbanes

Ana Romero

Medi ambient