El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Actualitat

Torna

S’obre el període per presentar-se a la licitació de prestació del programa “Barris d’oficis”

29/05/2018 - 12:05h

Pla de barris. El programa “Barris d’oficis” posa en marxa un concurs públic obert a empreses i a entitats privades i del tercer sector perquè presentin propostes que combinin la formació professional i transversal i l’experienciació laboral.

Si representeu una empresa o una entitat i voleu col·laborar a millorar l’ocupabilitat de les persones dels barris de Barcelona, aquesta convocatòria us interessa.

El Pla de barris és un projecte de l’Ajuntament de Barcelona amb pressupost extraordinari que treballa per combatre les situacions de desigualtat que viuen molts veïns i veïnes de la ciutat. La formació i la millora de l’ocupabilitat de les persones és un factor clau per millorar aquestes situacions de desigualtat. Per això es posa en marxa “Barris d’oficis”, un nou programa per fomentar la formació i contractació de persones en situació de vulnerabilitat social i laboral residents als barris inclosos als deu Pla de barris: Sant Genís, la Teixonera, la Marina, el Raval Sud, el Gòtic Sud, el Besòs i el Maresme, la Verneda i la Pau, el Bon Pastor, Baró de Viver, la Trinitat Vella, la Trinitat Nova, Roquetes i la Zona Nord.

Aquest programa també respon als objectius recollits a l’Estratègia per l’ocupació de Barcelona 2016-2020 i reflecteix la voluntat d’apropar els serveis d’ocupació a les persones que viuen a les zones més vulnerables de la ciutat. Aquesta voluntat queda recollida en la mesura de govern sobre el desenvolupament de l’estratègia territorial de Barcelona Activa en l’àmbit de l’ocupació.

El programa “Barris d’oficis” posa en marxa un concurs públic obert a empreses, entitats privades i del tercer sector perquè presentin propostes que combinin la formació professional i transversal i l’experienciació laboral.

El termini de presentació de les propostes és el 29 de juny, a les 14.00 hores.

Durant tot el període del programa, les persones participants estaran contractades a jornada completa. El 30% del temps de contractació s’ha de dedicar a la formació professionalitzadora, que haurà d’estar relacionada directament amb l’activitat laboral que realitzin les persones contractades i s’impartirà dins l’horari de treball.

Almenys el 40% de l’activitat productiva s’haurà de produir en un o més dels barris del lot adjudicat a fi d’assegurar que el projecte tingui un impacte no només sobre els residents del territori sinó, també, sobre el seu teixit productiu.

L’objectiu del programa és aconseguir la inserció de les persones participants un cop s’acabi el projecte. Per això, les entitats han d’elaborar un pla d’acompanyament a l’ocupació per a cada persona, que podrà durar d’un a tres mesos. Les entitats rebran una prima de 500 euros per cada persona inserida per un període igual o superior als sis mesos.

Cada projecte presentat haurà d’incloure les activitats següents:

 • Formació professionalitzadora, que pot ser formació certificable, del cens del Servei d’Ocupació de Catalunya o a mida. Les entitats hauran de presentar, com a part de la memòria tècnica, informació específica que indiqui els objectius formatius, la durada, el programa, el sistema de seguiment i l’avaluació, el perfil del personal docent i els materials i equipaments necessaris per dur a terme l’acció formativa.
 • Formació transversal.
 • Contractació a càrrec de l’entitat. La contractació es produirà el primer dia del projecte. Els contractes s’han de formalitzar en la modalitat d’obra o servei, han de tenir una durada de dotze mesos i han de ser a jornada completa. Les tasques que portin a terme les persones participants els han de permetre desenvolupar-se professionalment i millorar les seves competències.
 • Suport, acompanyament i tutorització de les persones participants.
 • Pla personal d’acompanyament a l’ocupació un cop s’acabi la contractació.
 • Pla de seguiment, registre i manteniment de la informació necessària per fer el seguiment de les persones i del programa, i les anàlisis pertinents. En aquest sentit, les entitats adjudicatàries han de registrar la informació en les aplicacions que s’indiquin.
 • Tasques de coordinació i gestió del projecte. En aquest sentit, les entitats s’han de coordinar amb Barcelona Activa SA i Foment de Ciutat SA d’acord amb el que indiquin aquestes entitats.

En cada un dels eixos (muntanya, Besòs i litoral) es desenvoluparan dos projectes, i al Raval Sud i el Gòtic Sud, un. En total, el programa “Barris d’oficis” suposa la posada en marxa de set nous projectes de formació i d’ocupació en barris de Barcelona.

Es licita un lot per eix.

El programa “Barris d’oficis” s’organitza en quatre lots i set projectes, distribuïts de la manera següent:

 • Lot 1. Eix Muntanya: dos projectes. Aquest lot cobreix els barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, la Trinitat Nova, la Zona Nord (Ciutat Meridiana, la Torre Baró i Vallbona), i les Roquetes. Els projectes que es presentin al lot 1 hauran de considerar com a mínim un dels sectors identificats als plans de desenvolupament econòmic (PDE) d’Horta-Guinardó i de Nou Barris.
 • Lot 2. Eix Besòs: dos projectes. Aquest lot cobreix els barris del Besòs i el Maresme, el Bon Pastor i Baró de Viver, la Verneda i la Pau, i la Trinitat Vella. Un dels dos projectes del lot 2 haurà d’estar relacionat amb la indústria.
 • Lot 3. Eix Litoral: dos projectes. Aquest lot cobreix el barri de la Marina. Un dels dos projectes del lot 3 haurà d’estar relacionat amb la indústria o les activitats portuàries
 • Lot 4. El Raval Sud i el Gòtic Sud: un projecte. Aquest lot cobreix els dos barris indicats. El projecte que es presenti al lot 4 haurà d’estar relacionat amb algun dels sectors identificats als PDE de Ciutat Vella.

En el programa participaran un total de 105 persones, 15 per projecte, les quals s’hauran de trobar en situació d’atur o de precarietat laboral. Les persones hauran de ser residents dels barris del Pla de barris, si bé podran participar en qualsevol dels projectes que formen el programa, independentment de si es desenvolupa al barri on resideixen o en un altre. Les persones participants seran contractades per les entitats adjudicatàries per un període de 12 mesos a jornada completa. Les condicions salarials hauran de ser dignes.

Les entitats que vulguin optar a aquest programa podran presentar-se al lot o als lots que desitgin. Si ho fan en més d’un, hauran d’indicar l’ordre de preferència. Les entitats que resultin adjudicatàries de la primera opció en què s’han pesentat només podran optar a algun dels altres lots si quedessin deserts. De manera que, en aquest cas, les entitats que no resultin adjudicatàries de la seva primera opció podran optar a la segona, i així successivament.

Pròximes sessions informatives sobre el programa “Barris d’oficis”, dirigides a entitats privades i del tercer sector:

 • 30 de maig, de 12.00 a 13.30 hores. Porta 22, aula 2, c. Llacuna, 162. Parades de metro de Glòries i Clot.
 • 6 de juny, de 16.30 a 18,00 hores. Districte de Nou Barris. Pl. Major de Nou Barris, 1. Sala de reunions, Segona planta. Parada de metro de Llucmajor.
 • 13 de juny, de 10.00 a 11.30 hores. Zona Franca. Centre Cívic El Rellotge, sala 6. Pg. Zona Franca, 116. Línies de bus 125, 109, H16, V3, V5, 13 i 23.

Per confirmar-hi l’assistència: barrisdoficis@barcelonactiva.cat / 934 019 240